Minstall

Regulament GIVEAWAY APPLE SMARTWATCH

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL

1.1Organizatorul concursului “GIVEAWAY APPLE SMARTWATCH ” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este Societatea comercială  M  INSTALL  S.R.L. Cluj cu sediul social în Cluj – Napoca, str.Calea Turzii, nr.162, telefon 0264/480135, fax 0264/438780, e-mail contact@minstall.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj, sub J12/439/2001, având contul curent nr. RO95 BTRL 0130 1202 D499 90 XX. deschis la Banca. Transilvania Cluj , şi codul fiscal nr.RO 13790718 prin reprezentanţii legali ing. Muresan Dan (denumit in continuare „Organizatorul” )
1.2Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe site-ul https://minstall.ro/

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line dupa cum urmeaza:

– Postare pe pagina oficiala M Install Cluj-Napoca

– Premiul este un Apple Watch 7

– Pentru a participa la concurs trebuie să îndeplinească condițiile de pe pagina de facebook care apar în descrierea concursului .

– Durata concursului : 07.03.2022- 20.03.2022

– Anuntare câstigător și livrare premiu.

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1Poate participa la Concurs orice persoana cu varsta implinita de 18 ani pana la data 7.03.2022.

Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 4 ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorului  referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu societatea M Install insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigator.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1 Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) Like paginii M INSTALL
  2. b) Share la postare pe pagina personală
  3. c) Tag 3 prieteni


CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA

5.1Premiul oferit de Organizator consta intr-un Apple Watch 7, GPS, Aluminium 45mm. (culoarea va fi diferită în funcție de câstigător (femeie/bărbat).

Premiul poate fi preschimbat in bani sau alte bunuri/beneficii.


5.2 Castigatorul premiului va fi anuntat pe pagina M Install și printr-un mesaj direct pe facebook in maximum 10 (zece) zile de la tragerea la sorti.

Premiul va fi transmis castigatorului in maximum 15 zile de la tragerea la sorti. Premiul va fi livrat către câstigator.


5.3 In cazul in care castigatorul nu va fi contactat de Organizator in maximum 10 zile de la tragera la sorti din cauza lipsei datelor de contact sau a furnizarii incorecte a acestora, castigatorul va trimite un e-mail la adresa mihaelafagadar@minstall.ro pana la data de 31.03.2022, pentru a i se oferi detaliile despre intrarea in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu va contacta Organizatorul pana la sfarsitul lunii martie, organizatorul va contacta un al doilea potential castigator care a fost extras cu titlu de rezerva.
5.4 Daca nici acesta din urma nu va putea fi contactat de catre Organizator si, in cele din urma, nu va contacta Organizatorul pana la data de 31.03.2022 martie, organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul.
5.5 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.
5.6  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

CAPITOLUL 6 –DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1 Tragerea la sorti va fi efectuata in data de 20.03.2022, prin intermediul aplicatiei random.org.
6.2 In cadrul tragerii la sorti, pentru potentialul castigator extras, se va trage la sorti un participant cu titlu de rezerva.


CAPITOLUL 7 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1 Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
7.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

CAPITOLUL 8 – LITIGII

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 9 –  RESPONSABILITATE
 
9.1Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a)Situatiile in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul pana pe data 31.03.2022 din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului;
b)Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea pentru email-urile nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
c)Situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
d)Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.


CAPITOLUL 10 – CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Concursului Giveaway Apple Smartwatch pe durata strict necesara derularii acestuia.
10.2Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces,  dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,  dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,  dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa cu o plangere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.
Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin:
•Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Calea Turzii 162, Cluj-Napoca în atenția Responsabilului cu protecția datelor


S.C. M INSTALL S.R.L.